Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce wykorzystywania plików cookies w serwisie
PFE Nowy Świat

Strategia inwestycyjna

PFE Nowy Świat lokuje swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dążąc do osiągnięcia najwyższego stopnia bezpieczeństwa aktywów i rentowności z dokonywanych inwestycji.

Strategia inwestycyjna PFE Nowy Świat to strategia charakterystyczna dla funduszy stabilnego wzrostu. Taki model inwestycyjny, to przyjęty na świecie standard dla inwestycji emerytalnych, w którym optymalnie wyważono relacje pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem inwestycyjnym.

Szczegółowe zasady inwestowania środków emerytalnych uczestników PPE określa ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz Statut PFE Nowy Świat, w którym zasady inwestowania aktywów zostały określone w wymiarze alokacji strategicznej - długoterminowej oraz alokacji taktycznej - krótkoterminowej.

  • Alokacja strategiczna - długoterminowa polityka inwestycyjna kształtowana jest na podstawie decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą PTE Nowy Świat S.A. jako wyraz oczekiwań uczestników PPE i pracodawców prowadzących programy. Strategiczna alokacja aktywów uwzględnia przede wszystkim długoterminowe prognozy makroekonomiczne dotyczące stóp procentowych, inflacji, deficytu budżetowego oraz wzrostu gospodarczego. Statut PFE Nowy Świat dopuszcza w wymiarze długoterminowym inwestowanie do 40% jego aktywów w instrumenty udziałowe (akcje spółek publicznych) - pozostałe aktywa są inwestowane w instrumenty dłużne (przede wszystkim obligacje skarbowe) oraz w uzupełnieniu w instrumenty rynku pieniężnego.
  • Alokacja taktyczna - krótkoterminowa polityka inwestycyjna to pochodna decyzji podejmowanych bezpośrednio przez zarządzającego aktywami PFE Nowy Świat na podstawie bieżących informacji rynkowych, potencjalnie mogących mieć wpływ na wysokość oczekiwanej stopy zwrotu. W zakresie alokacji taktycznej Statut PFE Nowy Świat dopuszcza odchylenie plus 10% dla udziału instrumentów udziałowych w portfelu.

Aktualnie obowiązująca długoterminowa strategia inwestycyjna PFE Nowy Świat zakłada inwestowanie do 25% jego aktywów w akcje spółek publicznych (samodzielnie lub łącznie z prawami do akcji i/lub z prawami poboru), z dopuszczalnym odchyleniem w ramach taktycznej alokacji w wysokości plus 5 punktów procentowych, tzn. do 30%.

Stopę referencyjną dla oceny efektywności zarządzania aktywami PFE Nowy Świat stanowi jego benchmark będący swego rodzaju portfelem modelowym - reprezentatywnym dla kategorii lokat, w które inwestowane są aktywa Funduszu. Aktualny benchmark PFE Nowy Świat składa się w 25% z indeksu WIG oraz w 75% z indeksu składającego się w 1/2 z indeksu polskich obligacji skarbowych TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland) oraz w 1/2 z indeksu opartego na WIBID 3M (Warsaw Interbank Bid Rate). 

Kontakt

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne
"Nowy Świat" S.A.

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
telefon: (+48) 22 340 50 50
e-mail: sekretariat.prtesa@gkpge.pl lub prte@prte.pl

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE (9:00 - 16:00 w dni robocze)